background Oblasť pracovného prostredia
Rýchla navigácia
LABEKO s.r.o. - logo
Oblasť pracovného prostredia
  • stanovenie prchavých organických rozpúšťadiel (acetónu, benzénu, toluénu, xylénov, etanolu, butylacetátu, etylacetátu, trichlóretylénu, metanol, izopropylalkoholu, formaldehu a iných organických látok) v pracovnom prostredí v zmysle nariadenia vlády SR čís. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR čís.356/2006 Z.z.
  • stanovenie kovov ( As, Be, Cd, Sb, Ba, Sn, Al, Mn, Ni, Cu, Pb, Hg, Cr a iné podľa požiadavky zákazníka ) v pracovnom prostredí v zmysle nariadenia vlády SR čís. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR čís.356/2006 Z.z.
  • stanovenie anorganických kyselín, amoniaku, sírovodíka a iné podľa požiadavky zákazníka v zmysle nariadenia vlády SR čís. 355/2006 Z.z.