background Oblasť hygienickej kontroly
Rýchla navigácia
LABEKO s.r.o. - logo
Oblasť hygienickej kontroly
  • hodnotenie hygienickej nezávadnosti výrobkov bežného používania v zmysle Potravinového kódexu SR a smerníc Europskej únie
  • hodnotenie materiálov a predmetov určených pre styk s potravinami (kovy, plasty, keramika, sklo, guma, textil, papier, silikón a pod.) v zmysle výnosu MP SR a MZ SR č.1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené pre styk s potravinami a nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami
  • kontrola výrobkov a materiálov určených na styk s pitnou vodou v zmysle vyhlášky MZ SR čís. 550/2007 Z.z.
  • kontrola skla, keramiky a porcelánu na vyluhovateľnosť olova (Pb) a kadmia (Cd) v zmysle výnosu MP SR a MZ SR č.1799/2003-100, smernice komisie 2005/31/ES (o vyhlásenie zhody pre keramické výrobky určené na styk s potravinami)
  • kontrola chemických vlastností hračiek a školských potrieb v zmysle STN EN 71 - 3 (migrácia určitých prvok), STN EN 71 - 10 a STN 71 – 11 (organických chemických zlúčenín)
  • kontrola materiálov hračiek na obsah esterov kyseliny ftalovej (ftalátov) v zmysle nariadenia Europského parlamentu a Rady č.1907/2006