background ČINNOSŤ
Rýchla navigácia
LABEKO s.r.o. - logo
Predmet činnosti
Skúšobné ekoanalytické laboratória LABEKO,s.r.o. vykonávajú laboratórne skúšky a analýzy:
 • vôd – pitných, povrchových, podzemných, odpadových a osobitných vôd, závlahových, bazénových, stolových a minerálnych
 • odpadov, zemín, kalov a sedimentov
 • priemyselných kompostov
 • kovových materiálov – kovy, zliatiny, spájky
 • plastov, gumy, papiera, zápaliek a pod.
 • náterových látok a lakov
 • skla a keramiky
 • materiálov hračiek a školských potrieb
 • materiálov pre elektrický a elektronický priemysel (smernica RoHS, SONY standard)
 • skládkových plynov
 • materiálov a predmetov určených pre styk s potravinami
 • výrobkov a materiálov pre styk s pitnou vodou
 • farmaceutických liekov, liečiv a pomocných látok

Oblasť akreditácie je chemické a replica watches fyzikálno-chemické skúšanie vôd (pitných, povrchových, podzemných, minerálnych, odpadových a vôd na kúpanie), vodných výluhov, odpadov, kalov, zemín, hnojív, kompostov, kovových, nekovových a obalových materiálov, náterových látok, hračiek a školských potrieb, skla, keramiky, farmaceutických prípravkov a liečiv, pracovného ovzdušia, skládkových plynov, predmetov určených pre styk s potravinami a pitnou vodou, odbery vzoriek pitných, podzemných a odpadových vôd a vyjadrovanie názorov a interpretácií v súlade s špecifikáciou skúšobného laboratória.

Zoznam akreditovaných skúšok je uvedený v Prílohe k osvedčeniu o akreditácii č.S-030.